Kommuner og Fylkeskommuner

KOMMUNER

Mange kommuner har et kommunalt næringsfond hvor næringsaktører i kommunen kan søke om tilskudd til sine utviklingsprosjekter.  Størrelsene på tilskuddene er som regel ikke så store da budsjettene som regel ikke kan være større enn 200.000-500.000. Det gis som regel støtte til bedriftsutvikling (kompetanseheving, konsulenttjenester, planlegging o.l.), samarbeidsprosjekter og nyetableringer.

Utdrag fra «Regionalforvaltning.no»:
Regjeringen har tatt som forutsetning at kommunene i forvaltningen av midlene prioriterer bedriftsrettede tiltak med det formål å utvikle arbeidsplasser samt bidra til verdiskapning i kommunen/fylket. Innsatsen skal særlig spisses mot entreprenørskap, innovasjon samt tiltak rettet mot næringsrettet kompetanse, næringsrettet infrastruktur og nærings- og innovasjons miljøer. Kommunen skal i sin prioritering legge vekt på virkemidler som av erfaring gir best resultat.

Følgende tiltak er ikke mulig å finansiere med midler fra kommunalt næringsfond:
– Lønn til personell fast ansatt i kommunene. 
– Utgifter som har karakter av årlig driftsstøtte eller kostnadsandel i samarbeid som kommunen er fast deltaker i, slik som regionråd, destinasjon selskap eller andre samarbeidsselskap.
– Innskudd av aksjekapital, lån eller driftstilskudd til selskap som kommunen er medeier i eller eneeier av.

 

FYLKESKOMMUNER

Alle fylkeskommuner tilbyr støtteordninger, men av ulike typer. Hvilke støtteordninger og hvem som prioriteres er avhengig av fylkets egne satsingsområder.